11/12/2023 @ 20:30 – Syria HVI Hunt – Ray “Bones” Lemus